Algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen ElsenaarABC, oftewel de natuurlijke of rechtspersoon handelend onder de naam ElsenaarABC, hierna te noemen: “ElsenaarABC” en de wederpartij van ElsenaarABC, cliënt, coachee, werkgever e.d. hierna te noemen “Opdrachtgever” waarop ElsenaarABC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ElsenaarABC, voor de uitvoering waarvan door ElsenaarABC derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen ElsenaarABC behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ElsenaarABC en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien ElsenaarABC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ElsenaarABC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. ElsenaarABC gaat alleen een overeenkomst aan met een opdrachtgever die meerderjarig is.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van ElsenaarABC zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
2. ElsenaarABC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
4. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de offerte, schriftelijke of per e-mail, door zowel Opdrachtgever als ElsenaarABC.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ElsenaarABC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. ElsenaarABC is gerechtigd opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst, prijsverhoging.
1. De overeenkomst tussen ElsenaarABC en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor overeengekomen periode.
2. ElsenaarABC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. ElsenaarABC heeft een inspanningsverplichting tegenover de Opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.
3. ElsenaarABC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. ElsenaarABC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ElsenaarABC is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties zijn voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ElsenaarABC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ElsenaarABC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ElsenaarABC bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ElsenaarABC op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ElsenaarABC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover ElsenaarABC gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ElsenaarABC daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien ElsenaarABC met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ElsenaarABC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 4 . Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
1. ElsenaarABC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ElsenaarABC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ElsenaarABC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is ElsenaarABC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ElsenaarABC kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ElsenaarABC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ElsenaarABC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien ElsenaarABC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ElsenaarABC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ElsenaarABC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ElsenaarABC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ElsenaarABC op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ElsenaarABC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ElsenaarABC aangegeven. ElsenaarABC is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Een afspraak dient, bij verhindering door de opdrachtgever, uiterlijk 48 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.
3. Na 14 dagen is ElsenaarABC gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 15, – in rekening mag worden gebracht.
4. Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is ElsenaarABC gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 6. Beroepsgeheim, zorgvuldigheid, eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
1. ElsenaarABC behandelt alle informatie van Opdrachtgever als beroepsgeheim. Alle uitwisselingen via e-mail tussen ElsenaarABC en Opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk. Er is hierbij geen sprake van verjaring.
2. ElsenaarABC geeft geen informatie over Opdrachtgever aan derden, zonder toestemming van Opdrachtgever en/of wettelijke plicht. .
3. Het door in het kader van de overeenkomst ElsenaarABC geleverde: verstrekte teksten, thuisopdrachten, adviezen enz., blijven intellectueel eigendom van ElsenaarABC en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, doorverkocht of ter kennis aan derden gebracht.
4. ElsenaarABC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ElsenaarABC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om ElsenaarABC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 7. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ElsenaarABC. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel.
2. De Opdrachtgever moet ElsenaarABC in gelegenheid stellen de klacht te (doen) onderzoeken en indien deze gegrond is, zal ElsenaarABC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ElsenaarABC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 “Aansprakelijkheid”.
4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ElsenaarABC opdracht gegeven heeft.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ElsenaarABC daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien ElsenaarABC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. ElsenaarABC is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. ElsenaarABC is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op ElsenaarABC rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis.
3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de periode waar binnen ondersteuning geboden wordt als daarna.
4. ElsenaarABC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ElsenaarABC is uitgegaan van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. ElsenaarABC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien ElsenaarABC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ElsenaarABC beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van ElsenaarABC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8. ElsenaarABC is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of per e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ElsenaarABC.
10. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij ElsenaarABC te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

 

Artikel 9. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart ElsenaarABC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ElsenaarABC toerekenbaar is. Indien ElsenaarABC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ElsenaarABC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ElsenaarABC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ElsenaarABC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van ElsenaarABC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ElsenaarABC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn na te lezen op www.elsenaarabc.nl en kunnen op verzoek worden toegestuurd.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ElsenaarABC.

 Algemene Voorwaarden ElsenaarABC pagina 4 van 4
2/2012